Välkommen till webbföreläsningen:
Uppnådd MRD-negativitet vid pre-B-ALL hos vuxna med eller utan efterföljande transplantation – medicinska och metodologiska aspekter på en fördjupad analys
28 januari 2021, kl. 12.00–13.00

 

 
Välkommen att delta vid en webbföreläsning där Eva Hellqvist Franck, PhD, MSL på Amgen, dels presenterar en sammanfattning av registreringsstudierna BLAST1 (där blinatumomab utvärderats som behandling av MRD-positiv B-ALL) och TOWER2 (i vilken blinatumomab jämfördes med standardbehandling vid recidiverande eller refraktär pre-B-ALL), dels en fördjupad analys av TOWER med fokus på det eventuella mervärdet av efterföljande allogen stamcellstransplantation.3
 
Därefter går Anna Törner, statistiker och grundare av SDS Life Science, igenom metodologiska aspekter av analysresultaten för att på ett enkelt och tydligt sätt belysa vad som egentligen har betydelse för utfallet.
 

☆Amgen Sverige skickar påminnelser och webblänken samt annan relevant information om detta webinar via e-post

Amgen kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära rättigheter, detaljer hittas I vår personuppgiftspolicy.

Amgen vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-mail:

1 Gökbuget N. et al. Blinatumomab for minimal residual disease in adults with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2018;131(14):1522–1531. 2 Kantarjian H et al. Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2017;376(9):836–847. 3 Jabbour EJ et al. Transplantation in adults with relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia who are treated with blinatumomab from a phase 3 study. Cancer. 2019;125(23):4181–4192.

BLINCYTO® (blinatumomab) Rx, EF, ATC-kod: L01XC19. Indikationer: BLINCYTO® är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B akut lymfatisk leukemi (ALL). BLINCYTO® är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med Philadelphiakromosom-negativ CD19-positiv pre-B ALL med MRD (minimal residual disease) positivitet större än eller lika med 0,1 % vid första eller andra kompletta remissionen. BLINCYTO® är indicerat som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Amning (se avsnitt 4.6). Beredningar: Pulver till koncentrat och lösning till infusionsvätska, lösning 38,5 mikrog. Datum för översyn av produktresumén: Januari 2019. För priser och ytterligare information, se www.fass.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.