Primær immun trombocytopeni (ITP) er trombocytopeni forårsaket av nedsatt produksjon og immunmediert destruksjon av trombocyttene. Sykdommen medfører ofte, men ikke alltid en økende risiko for blødninger. Forekomst av ITP øker med alder, og gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 55-60 år. Sykdommen forekommer oftere hos kvinner enn hos menn. I Norge lever i overkant av 500 personer med blodsykdommen ITP1.

Hør to av landets fremste eksperter innen behandling av ITP Dr. Waleed Ghanima, Forskningssjef og overlege, Sykehuset Østfold. Professor UiO og Dr. Galina Tsykunova, overlege hematologi, Haukeland Universitetssykehus snakke om:

Retningslinjer
Pasientens valg
Behandlingsfri Remisjon innen ITP
Pasientens valg

Indikasjon:
Nplate® (romiplostim) er nå godkjent til behandling av voksne pasienter med primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstands-dyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).2

Dette betyr at voksne pasienter kan behandles med Nplate® umiddelbart etter at behandling med steroider avsluttes.2

Opplæringsmateriell:
Dersom selvadministrering av Nplate® er aktuelt for noen av dine voksne pasienter, anbefaler vi at du bestiller «opplæringspakke for hjemmeadministrering» ved å kontakte Medisinsk Informasjon på tlf. 23308000 eller via bestill materiell. Dette materiellet inneholder viktig informasjon om forskrivning, klargjøring og administrasjon av Romiplostim samt nødvendige forholdsregler for å minimere risikoen for feilmedisinering. Opplæringsmateriellet er også tilgjengelig digitalt på felleskatalogen.

Amgen har også utarbeidet en pasient video som viser tilberedning og bruk av Nplate ved hjemmeadministrering.


AMGEN AB NORGE NUF

Munkedamsveien 45F
Postboks 1532 Vika
0117 Oslo, Norge

Referanse:

  1. Ghanima W.,Holme P.A., Tjønnfjord G.E., Immunologisk trombocyttopeni-patofysiologi og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2120
  2. Nplate® (romiplostim) preparatomtale 22.01.2021

Disclaimer: Filmene omtaler behandling av ITP med Rituximab. Rituximab har ikke indikasjon på behandling av ITP i Norge.