For Helsepersonell

Skal du behandle mCRC med EGFR-hemmeren
panitumumab og trenger informasjon?

Vectibix® (panitumumab) er indisert til behandling av voksne pasienter med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med villtype RAS i førstelinjebehandling i kombinasjon med FOLFOX eller FOLFIRI.
I andrelinjebehandling i kombinasjon med FOLFIRI for pasienter som har fått førstelinjebehandling med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi (ekskludert irinotekan). Som monoterapi når kjemoterapiregimer med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotekan har sviktet1. Se Felleskatalogen for mer informasjon.

ANBUD: Fra oktober 2021 er Vectibix® (panitumumab) rabattert og rangert som 1. valg i anbud LIS 2107, Onkologi (Gastrointestinalkreft).2

Lær mer om behandling av wtRAS mCRC med Vectibix®

Mariam Lofwander, Medical Manager Amgen Norge snakker
om effekt av panitumumab og hudreaksjoner i to korte videoer.


HUDBIVIRKNINGER VED EGFR-HEMMERBEHANDLING

Råd og tips for forebygging og
behandling av hudreaksjoner når
du gir EGFRhemmer ved wtRAS mCRC

Sammen med erfarne onkologer har vi utviklet en veileder for helsepersonell til bruk i klinikken. Veilederen inneholder bilder og beskrivende tekst, hjelpetabeller for gradering og dosejustering, samt konkrete forslag til forebyggende tiltak.

Bestill eller last ned veilederen her

Link til relevante publikasjoner: PEAKPRIMESTEPP

Kontakt Amgen Norge på telefon 23 30 80 00 om du ønsker mer informasjon.

Referanse:

  1. Vectibix® (panitumumab) Preparatomtale 05.07.2022
  2. Rammeavtale LIS 2107 Onkologi (https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/onkologi#anbefalinger--avtaleprodukter)